Doktroske disertacije

 • Doc. dr Vera Mijač

  FENOTIPSKA I GENOTIPSKA KARAKTERIZACIJA IZOLATA STREPTOCOCCUS PYOGENES U SRBIJI

 • Asist. dr Ina Gajić

  FENOTIPSKA I GENOTIPSKA KARAKTERIZACIJA I KLONSKA POVEZANOST FARINGEALNIH IZOLATA STREPTOKOKA GRUPE A REZISTENTNIH NA MAKROLIDE U SRBIJI

 • dr Aleksandra Šmitran

  UTICAJ SUBINHIBITORNIH KONCENTRACIJA ANTIBIOTIKA NA FORMIRANJE BIOFILMA I VEZIVANJE ZA KOMPONENTE MATRIKSA INVAZIVNIH I NEINVAZIVNIH IZOLATA BETA HEMOLITIČKOG STREPTOKOKA GRUPE A

 • dr Mirjana Hadnadjev

  FENOTIPSKE I GENOTIPSKE KARAKTERISTIKE MAKROLID REZISTENTNOG STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE, ODOBREN OD STRANE NASTAVNO NAUČNOG VEĆA MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

 • dr Boris Jegorović

  Pending...

 • dr Dušan Kekić

  Pending...